Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (24 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 04 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 06 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 22 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 24: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng mẫu nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Xác định độ đục - Phần 1: Phương pháp định lượng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 4: Hướng dẫn lấy mẫu từ các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN - Xác định hợp chất khí hữu cơ bằng cách bơm trực tiếp vào sắc ký khí khối phổ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi tổng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN – Phát thải nguồn tĩnh - Xác định phát thải Chì vô cơ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định chuỗi ngắn alkan polyclo hóa (SCCPs) trong trầm tích, bùn thải và bùn lơ lửng - Phương pháp sử dụng sắc ký khí khối phổ (GC-MS) và ion hóa bắt điện tử (ECNI)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 03 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 05 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (430 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 01 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 03 / 2018

Xem các góp ý
2

Dự thảo Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 01 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 01 / 2018

Xem các góp ý
3

Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 12 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 11 / 02 / 2018

Xem các góp ý
4

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 11 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 01 / 2018

Xem các góp ý
5

Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 11 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 01 / 2018

Xem các góp ý
6

Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định quản lý cát, sỏi lòng sông

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 10 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 12 / 2017

Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 10 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 12 / 2017

Xem các góp ý
8

Dự thảo Thông tư Ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 10 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 12 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 10 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 12 / 2017

Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông,hồ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 03 / 10 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 03 / 12 / 2017

Xem các góp ý
11

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 11 / 2017

Xem các góp ý
12

Dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 29 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 29 / 11 / 2017

Xem các góp ý
13

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2017

Xem các góp ý
14

Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 11 / 2017

Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du hồ chứa, đập dâng.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 14 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 14 / 11 / 2017

Xem các góp ý
16

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 11 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 11 / 11 / 2017

Xem các góp ý
17

Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 06 / 09 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 06 / 11 / 2017

Xem các góp ý
18

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Xem các góp ý
19

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Xem các góp ý
20

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 30 / 08 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 30 / 10 / 2017

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

31oC - 42oC